۰۵

تیر

دراو شماره ۶۸ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۸ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۰۱ کمترین امتیاز دعوت شده: ۴۷۵    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر […]

۱۸

خرداد

دراو شماره ۶۷ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۷ جون ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۷ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۲۱ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۴۲    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر[…]

۰۳

خرداد

دراو شماره ۶۶ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۶ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۱۹ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۴۸    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر[…]