تغییر زمان رسیدگی پرونده مهاجرتی

۱۵

فروردین

تغییر زمان بررسی پرونده های کاغذی استانی و خوداشتغالی فدرال

طبق آخرین آپدیت وبسایت اداره مهاجرت در ۲ آپریل ۲۰۱۹ میانگین زمان لازم برای رسیدگی به پرونده های کاغذی نامینیت شده استانی (مانند پرونده های OID استان ساسکچوان در مرحله فدرال) افزایش و همچنین برای پرونده های خوداشتغالی کاهش یافته است (این زمان به طور میانگین و مربوط به پرونده های تکمیل شده در ۱۲ گذشته است): […]

تغییر زمان رسیدگی پرونده مهاجرتی

۲۵

دی

تغییر زمان بررسی پرونده های توریستی و خوداشتغالی

اداره مهاجرت کانادا به طور هفتگی میزان زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها را در وبسایت خود آپدیت می کند. در آپدیت تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۹ تغییرات زیر انجام گرفت (این زمان به طور میانگین و مربوط به پرونده های تکمیل شده است):  افزایش زمان رسیدگی به پرونده های توریستی ایرانی ها از ۴۳ به ۷۲ روز[…]

تغییر زمان رسیدگی پرونده مهاجرتی

۲۴

آبان

تغییر زمان بررسی پرونده های دانشجویی و توریستی

اداره مهاجرت کانادا به طور هفتگی میزان زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها را در وبسایت خود آپدیت می کند. تغییر زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی شامل پرونده هایی می شود که تا تاریخ آپدیت به نتیجه رسیده باشند. در آپدیت تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ تغییرات زیر انجام گرفت: – کاهش زمان رسیدگی به پرونده[…]