26

نوامبر

فریب نخوریم! تبعات ارسال مدارک تقبلی

تبعات استفاده از خدمات وکلای مهاجرتی غیرقانونی – این قسمت: نامه تمکن مالی با توجه به شرایط کشورمان ایران که متاسفانه مردم از لحاظ اقتصادی و … تحت فشار زیادی هستند، شاهد افزایش تقاضای مهاجرت خصوصاً به کانادا هستیم. همین افزایش تقاضا منجر به افزایش سوء استفاده سودجویان از نا آگاهی و پریشانی ایرانیان می شود. شرکت‌ […]

16

ژوئن

فریب نخوریم! شرکت های بدون مجوز

از زمانی که در زمینه مهاجرت به کانادا فعالیت داشته ایم با انواع و اقسام اتفاقات عجیب و غریب روبرو شده ایم که اکثر آنها حاصل اعتماد اشتباه تعدادی از متقاضیان به شرکت های غیر مجاز فعال در این زمینه بوده است. شرکت هایی که مانند قارچ در شهر های بزرگ ایران رشد می کنند و اکثر[…]