موفقیت در اخذ نامینیشن استان ساسکچوان

شرکت ویکی ویزا کانادا موفق شد در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ در برنامه OID استان ساسکچوان نامینیشن استانی را برای یکی از کلاینت های خود دریافت کرده و پرونده این کلاینت به زودی برای دریافت PR کانادا به اداره مهاجرت ارسال خواهد شد. ناک این کلاینت ما مهندسی عمران (۲۱۳۱) بوده و پروسه دریافت تاییدیه APEGS را […]