۲۹

خرداد

کاریابی در کانادا – قسمت اول

به طور معمول بزرگ ترین دغدغه هر شخصی که به صورت مقیم دائم وارد کانادا می شود یافتن شغل است. تنها در حالتی ممکن است این مساله برای فرد نگران کننده نباشد که وضعیت مالی بسیار خوبی داشته باشد یا مخارج وی از ایران تامین شود! بنابراین اگر پرونده اقامت دائم شما در جریان است توصیه می […]