۲۷

مهر

لزوم ارسال گواهی عدم سوءپیشینه

یکی از مهمترین مدارکی که برای دریافت اقامت دائم باید ارائه دهید گواهی عدم سوء پیشینه است. برای هر کشوری که بیش از ۶ ماه به صورت پیوسته در آن زندگی کرده اید باید این گواهی را داشته باشید. دریافت این مدرک نکاتی دارد که در این مطلب به آن ها خواهیم پرداخت. مطالب زیر با توجه […]