۰۵

تیر

صدور ۵۷ دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۵۷ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۹) – […]

۲۹

خرداد

دراو برنامه های استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۸ جون ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۲۷۰ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۱۸ جون ۲۰۱۹) مینیمم[…]

۲۵

خرداد

دراو برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۳ جون ۲۰۱۹ در زیرمجموعه برنامه کارآفرینی خود ۲۵ دعوت نامه صادر کرد. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   زیرمجموعه Base Category مینیمم امتیاز دعوت شده: ۱۱۷ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۲۰   زیرمجموعه Regional Pilot مینیمم امتیاز دعوت شده: ۱۱۸ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۵[…]