۰۲

آذر

دراو برنامه اکسپرس انتری استان آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی: تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۵۵۶۴ تعداد پرونده های در حال بررسی: ۲۲۰۰ در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۹ تعداد ۱۴۸ دعوت نامه از طرف این استان برای افراد با […]

۳۰

مهر

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی: تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۴۸۶۲ تعداد پرونده های در حال بررسی: ۱۶۵۰ تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال ۲۰۱۹: نامشخص در ۲ هفته اخیر این استان ۲۲۹[…]

۱۸

مهر

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استانی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی: تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۴۶۳۳ تعداد پرونده های در حال بررسی: ۱۸۰۰ تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال ۲۰۱۹: نامشخص در ۲ هفته اخیر این استان ۲۵۵[…]