۲۰

شهریور

صدور ۵۷ دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۵۷ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹) – […]

۰۱

مرداد

صدور ۱۹۱ دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۱۹۱ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۹) مینیمم[…]

۲۵

تیر

صدور ۷۳ دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۷۳ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹) –[…]