۲۴

اردیبهشت

دراو برنامه های استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۷۷ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹) – […]

۱۸

اردیبهشت

دراو برنامه های استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۷ می ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۱۸۷ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۷ می ۲۰۱۹) مینیمم[…]

۱۰

اردیبهشت

دراو برنامه های استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این دراو در مجموع ۶۴ دعوت نامه صادر شده است. در جدول زیر می توانید این اطلاعات را ببینید:   برنامه های کارگران ماهر و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا (تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۹) –[…]