۲۷

تیر

دراو شماره ۷۰ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۹ دراو شماره ۷۰ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۱۰ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۳۹    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر […]

۱۴

تیر

دراو شماره ۶۹ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۹ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۸۵ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۶۵    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر[…]

۰۵

تیر

دراو شماره ۶۸ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۸ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۰۱ کمترین امتیاز دعوت شده: ۴۷۵    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر[…]