۲۰

اردیبهشت

دراو شماره ۶۵ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۹ می ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۵ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۰۱ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۶۹    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر […]

۰۷

اردیبهشت

دراو شماره ۶۴ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۲۵ آپریل ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۴ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۲۰۸ کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۱۰    برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر[…]

AD Virdi Photography

۲۳

فروردین

دراو شماره ۶۳ برنامه های استان منیتوبا

استان منیتوبا در تاریخ ۱۱ آپریل ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۳ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:    برنامه SKILLED WORKERS OVERSEAS: تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۵۱ که مستقیما توسط MPNP و در زیر مجموعه یک Strategic Recruitment Initiative دعوت شده اند کمترین امتیاز دعوت شده: ۶۹۵[…]