13

نوامبر

دراو شماره ۲۱ برنامه OID سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۹ تعداد دعوت نامه: ۲۲۲ تاریخ دراو: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۵۸ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار اشتباهی شوید که دیگر هیچگاه نتوانید از این برنامه استانی و […]

13

نوامبر

دراو شماره ۲۳ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۹ تعداد دعوت نامه: ۳۰۳ تاریخ دراو: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۹۴ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار اشتباهی شوید که دیگر هیچگاه نتوانید از این برنامه استانی و[…]

31

اکتبر

دراو شماره ۲۰ برنامه OID سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸ تعداد دعوت نامه: ۲۳۱ تاریخ دراو: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۵۸ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار اشتباهی شوید که دیگر هیچگاه نتوانید از این برنامه استانی و[…]