دراو شماره ۲۱ برنامه OID سسکچوان

۲۲

آبان

دراو شماره ۲۱ برنامه OID سسکچوان

دراو شماره ۲۱ برنامه OID سسکچوان در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ انجام شد. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۹ تعداد دعوت نامه: ۲۲۲ تاریخ دراو: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۵۸ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن […]

۲۲

آبان

دراو شماره ۲۳ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۹ تعداد دعوت نامه: ۳۰۳ تاریخ دراو: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۹۴ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار اشتباهی شوید که دیگر هیچگاه نتوانید از این برنامه استانی و[…]

دراو شماره 20 برنامه OID سسکچوان

۰۹

آبان

دراو شماره ۲۰ برنامه OID سسکچوان

دراو شماره ۲۰ برنامه OID سسکچوان در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ برگزار شد. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸ تعداد دعوت نامه: ۲۳۱ تاریخ دراو: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ توجه کنید که در این دراو تعداد ۵۸ ناک دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن[…]