مشاغل کانادا

در این مقاله به معرفی مشاغل کانادا می‌پردازیم.

دسته‌بندی مشاغل کانادا

توضیح در مورد دسته‌بندی مشاغل کانادا

جدول همه مشاغل کانادا

جدول مشاغل کانادا

شماره ناک عنوان شغل به انگلیسی عنوان شغل به فارسی TEER
00010 Legislators قانونگذاران 0
00011 Senior government managers and officials مدیران و مقامات ارشد دولتی 0
00012 Senior managers - financial, communications and other business services مدیران ارشد - خدمات مالی، ارتباطات و سایر خدمات تجاری 0
00013 Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations مدیران ارشد - بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و اجتماعی و سازمان های عضویت 0
00014 Senior managers - trade, broadcasting and other services مدیران ارشد - تجارت، پخش و سایر خدمات 0
00015 Senior managers - construction, transportation, production and utilities مدیران ارشد - ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و آب و برق 0
10010 Financial managers مدیران مالی 0
10011 Human resources managers مدیران منابع انسانی 0
10012 Purchasing managers مدیران خرید 0
10019 Other administrative services managers سایر مدیران خدمات اداری 0
10020 Insurance, real estate and financial brokerage managers مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی 0
10021 Banking, credit and other investment managers بانکداری، اعتبار و سایر مدیران سرمایه گذاری 0
10022 Advertising, marketing and public relations managers مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی 0
10029 Other business services managers سایر مدیران خدمات تجاری 0
10030 Telecommunication carriers managers مدیران شرکت های مخابراتی 0
20010 Engineering managers مدیران مهندسی 0
20011 Architecture and science managers مدیران معماری و علوم 0
20012 Computer and information systems managers مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی 0
30010 Managers in health care مدیران در مراقبت های بهداشتی 0
40010 Government managers - health and social policy development and program administration مدیران دولتی - توسعه سیاست های سلامت و اجتماعی و مدیریت برنامه 0
40011 Government managers - economic analysis, policy development and program administration مدیران دولتی - تحلیل اقتصادی، توسعه سیاست و مدیریت برنامه 0
40012 Government managers - education policy development and program administration مدیران دولتی - توسعه سیاست آموزشی و مدیریت برنامه 0
40019 Other managers in public administration سایر مدیران در مدیریت دولتی 0
40020 Administrators - post-secondary education and vocational training مدیران - آموزش و پرورش پس از متوسطه و آموزش حرفه ای 0
40021 School principals and administrators of elementary and secondary education مدیران و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه 0
40030 Managers in social, community and correctional services مدیران خدمات اجتماعی، اجتماعی و اصلاحی 0
40040 Commissioned police officers and related occupations in public protection services افسران پلیس و مشاغل مرتبط در خدمات حفاظت عمومی 0
40041 Fire chiefs and senior firefighting officers روسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی 0
40042 Commissioned officers of the Canadian Armed Forces افسران مأمور نیروهای مسلح کانادا 0
50010 Library, archive, museum and art gallery managers مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و گالری های هنری 0
50011 Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts مدیران - انتشارات، تصاویر متحرک، صدا و سیما و هنرهای نمایشی 0
50012 Recreation, sports and fitness program and service directors مدیران برنامه و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام 0
60010 Corporate sales managers مدیران فروش شرکت ها 0
60020 Retail and wholesale trade managers مدیران خرده فروشی و عمده فروشی 0
60030 Restaurant and food service managers مدیران رستوران و خدمات غذا 0
60031 Accommodation service managers مدیران خدمات اقامتی 0
60040 Managers in customer and personal services مدیران در خدمات مشتری و شخصی 0
70010 Construction managers مدیران ساخت و ساز 0
70011 Home building and renovation managers مدیران ساختمان و نوسازی خانه 0
70012 Facility operation and maintenance managers مدیران بهره برداری و نگهداری تاسیسات 0
70020 Managers in transportation مدیران در حمل و نقل 0
70021 Postal and courier services managers مدیران خدمات پستی و پیک 0
80010 Managers in natural resources production and fishing مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری 0
80020 Managers in agriculture مدیران در کشاورزی 0
80021 Managers in horticulture مدیران باغبانی 0
80022 Managers in aquaculture مدیران آبزی پروری 0
90010 Manufacturing managers مدیران تولید 0
90011 Utilities managers مدیران آب و برق 0
11100 Financial auditors and accountants حسابرسان و حسابداران مالی 1
11101 Financial and investment analysts تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری 1
11102 Financial advisors مشاوران مالی 1
11103 Securities agents, investment dealers and brokers نمایندگان اوراق بهادار، دلالان سرمایه گذاری و کارگزاران 1
11109 Other financial officers سایر مقامات مالی 1
11200 Human resources professionals متخصصان منابع انسانی 1
11201 Professional occupations in business management consulting مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت بازرگانی 1
11202 Professional occupations in advertising, marketing and public relations مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی 1
21100 Physicists and astronomers فیزیکدانان و ستاره شناسان 1
21101 Chemists شیمیدان ها 1
21102 Geoscientists and oceanographers زمین‌شناسان و اقیانوس‌شناسان 1
21103 Meteorologists and climatologists هواشناسان و اقلیم شناسان 1
21109 Other professional occupations in physical sciences سایر مشاغل حرفه ای در علوم فیزیکی 1
21110 Biologists and related scientists زیست شناسان و دانشمندان مرتبط 1
21111 Forestry professionals متخصصان جنگلداری 1
21112 Agricultural representatives, consultants and specialists نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی 1
21120 Public and environmental health and safety professionals متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیطی 1
21200 Architects معماران 1
21201 Landscape architects معماران منظر 1
21202 Urban and land use planners برنامه ریزان شهری و کاربری اراضی 1
21203 Land surveyors نقشه برداران زمین 1
21210 Mathematicians, statisticians and actuaries ریاضیدانان، آماردانان و آکچوئرها 1
21211 Data scientists دانشمندان داده 1
21220 Cybersecurity specialists متخصصان امنیت سایبری 1
21221 Business systems specialists متخصصان سیستم های کسب و کار 1
21222 Information systems specialists متخصصان سیستم های اطلاعاتی 1
21223 Database analysts and data administrators تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها 1
21230 Computer systems developers and programmers توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری 1
21231 Software engineers and designers مهندسان و طراحان نرم افزار 1
21232 Software developers and programmers توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار 1
21233 Web designers طراحان وب 1
21234 Web developers and programmers توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان 1
21300 Civil engineers مهندسین عمران 1
21301 Mechanical engineers مهندسان مکانیک 1
21310 Electrical and electronics engineers مهندس برق و الکترونیک 1
21311 Computer engineers (except software engineers and designers) مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) 1
21320 Chemical engineers مهندسان شیمی 1
21321 Industrial and manufacturing engineers مهندسین صنایع و تولید 1
21322 Metallurgical and materials engineers مهندسین متالورژی و مواد 1
21330 Mining engineers مهندسان معدن 1
21331 Geological engineers مهندسین زمین شناسی 1
21332 Petroleum engineers مهندسان نفت 1
21390 Aerospace engineers مهندسان هوافضا 1
21399 Other professional engineers سایر مهندسین حرفه ای 1
31100 Specialists in clinical and laboratory medicine متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی 1
31101 Specialists in surgery متخصصان جراحی 1
31102 General practitioners and family physicians پزشکان عمومی و پزشک خانواده 1
31103 Veterinarians دامپزشکان 1
31110 Dentists دندانپزشکان 1
31111 Optometrists اپتومتریست ها 1
31112 Audiologists and speech-language pathologists شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان 1
31120 Pharmacists داروسازان 1
31121 Dietitians and nutritionists متخصصان تغذیه و تغذیه 1
31200 Psychologists روانشناسان 1
31201 Chiropractors کایروپراکتیک ها 1
31202 Physiotherapists فیزیوتراپیست ها 1
31203 Occupational therapists کاردرمانگران 1
31204 Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی 1
31209 Other professional occupations in health diagnosing and treating سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت 1
31300 Nursing coordinators and supervisors هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری 1
31301 Registered nurses and registered psychiatric nurses پرستاران ثبت نام شده و پرستاران روانپزشکی ثبت نام شده 1
31302 Nurse practitioners پزشکان پرستار 1
31303 Physician assistants, midwives and allied health professionals دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته 1
41100 Judges قضات 1
41101 Lawyers and Quebec notaries وکلا و دفاتر اسناد رسمی کبک 1
41200 University professors and lecturers اساتید و اساتید دانشگاه 1
41201 Post-secondary teaching and research assistants دستیاران آموزشی و پژوهشی پس از متوسطه 1
41210 College and other vocational instructors کالج و سایر مربیان حرفه ای 1
41220 Secondary school teachers معلمان دبیرستان 1
41221 Elementary school and kindergarten teachers معلمان دبستان و مهدکودک 1
41300 Social workers مددکاران اجتماعی 1
41301 Therapists in counselling and related specialized therapies درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط 1
41302 Religious leaders پیشوایان مذهبی 1
41310 Police investigators and other investigative occupations بازرسان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی 1
41311 Probation and parole officers افسران مشروط و آزادی مشروط 1
41320 Educational counsellors مشاوران تحصیلی 1
41321 Career development practitioners and career counsellors (except education) شاغلین توسعه شغلی و مشاوران شغلی (به جز آموزش) 1
41400 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers پژوهشگران، مشاوران و مسئولان برنامه های علوم طبیعی و کاربردی 1
41401 Economists and economic policy researchers and analysts اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست اقتصادی 1
41402 Business development officers and market researchers and analysts افسران توسعه تجارت و محققان و تحلیلگران بازار 1
41403 Social policy researchers, consultants and program officers پژوهشگران سیاست اجتماعی، مشاوران و افسران برنامه 1
41404 Health policy researchers, consultants and program officers محققان، مشاوران سیاست سلامت و افسران برنامه 1
41405 Education policy researchers, consultants and program officers پژوهشگران سیاست آموزشی، مشاوران و افسران برنامه 1
41406 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه تفریحی، ورزشی و تناسب اندام 1
41407 Program officers unique to government افسران برنامه منحصر به فرد دولت 1
41409 Other professional occupations in social science سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعی 1
51100 Librarians کتابداران 1
51101 Conservators and curators محافظان و متصدیان 1
51102 Archivists آرشیوداران 1
51110 Editors ویراستاران 1
51111 Authors and writers (except technical) نویسندگان و نویسندگان (به جز فنی) 1
51112 Technical writers نویسندگان فنی 1
51113 Journalists روزنامه نگاران 1
51114 Translators, terminologists and interpreters مترجمان، ترمینولوژیست ها و مترجمان 1
51120 Producers, directors, choreographers and related occupations تهیه کنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط 1
51121 Conductors, composers and arrangers رهبران ارکستر، آهنگساز و تنظیم کننده 1
51122 Musicians and singers نوازندگان و خوانندگان 1
12010 Supervisors, general office and administrative support workers سرپرستان، اداره کل و کارکنان پشتیبانی اداری 2
12011 Supervisors, finance and insurance office workers سرپرستان، کارکنان دفتر امور مالی و بیمه 2
12012 Supervisors, library, correspondence and related information workers سرپرستان، کارکنان کتابخانه، مکاتبات و اطلاعات مرتبط 2
12013 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations ناظران، زنجیره تامین، مشاغل هماهنگی ردیابی و برنامه ریزی 2
12100 Executive assistants دستیاران اجرایی 2
12101 Human resources and recruitment officers منابع انسانی و افسران استخدام 2
12102 Procurement and purchasing agents and officers نمایندگان و افسران تدارکات و خرید 2
12103 Conference and event planners برنامه ریزان کنفرانس و رویداد 2
12104 Employment insurance and revenue officers افسران بیمه استخدامی و درآمد 2
12110 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations خبرنگاران دادگاه، رونویسی‌نویسان پزشکی و مشاغل مرتبط 2
12111 Health information management occupations مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت 2
12112 Records management technicians تکنسین های مدیریت سوابق 2
12113 Statistical officers and related research support occupations افسران آمار و مشاغل پشتیبانی تحقیقاتی مرتبط 2
12200 Accounting technicians and bookkeepers تکنسین های حسابداری و حسابداران 2
12201 Insurance adjusters and claims examiners تعدیل کنندگان بیمه و بازرسین خسارت 2
12202 Insurance underwriters پذیره نویسان بیمه 2
12203 Assessors, business valuators and appraisers ارزیابان، ارزیابان کسب و کار و ارزیابان 2
22100 Chemical technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های شیمی 2
22101 Geological and mineral technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی 2
22110 Biological technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های بیولوژیکی 2
22111 Agricultural and fish products inspectors بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی 2
22112 Forestry technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های جنگلداری 2
22113 Conservation and fishery officers افسران حفاظت و شیلات 2
22114 Landscape and horticulture technicians and specialists تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی 2
22210 Architectural technologists and technicians فناوران و تکنسین های معماری 2
22211 Industrial designers طراحان صنعتی 2
22212 Drafting technologists and technicians پیش نویس فناوران و تکنسین ها 2
22213 Land survey technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی 2
22214 Technical occupations in geomatics and meteorology مشاغل فنی ژئوماتیک و هواشناسی 2
22220 Computer network and web technicians تکنسین شبکه های کامپیوتری و وب 2
22221 User support technicians تکنسین های پشتیبانی کاربر 2
22222 Information systems testing technicians تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی 2
22230 Non-destructive testers and inspectors آزمایش کنندگان و بازرسان غیر مخرب 2
22231 Engineering inspectors and regulatory officers بازرسان مهندسی و افسران نظارتی 2
22232 Occupational health and safety specialists متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای 2
22233 Construction inspectors بازرسان ساختمانی 2
22300 Civil engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران 2
22301 Mechanical engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک 2
22302 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت 2
22303 Construction estimators برآوردگرهای ساخت و ساز 2
22310 Electrical and electronics engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک 2
22311 Electronic service technicians (household and business equipment) تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری) 2
22312 Industrial instrument technicians and mechanics تکنسین و مکانیک ابزار آلات صنعتی 2
22313 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors ابزار دقیق هواپیما، مکانیک برق و اویونیک، تکنسین ها و بازرسان 2
32100 Opticians بینایی شناسی 2
32101 Licensed practical nurses پرستاران عملی دارای مجوز 2
32102 Paramedical occupations مشاغل پیراپزشکی 2
32103 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق 2
32104 Animal health technologists and veterinary technicians تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی 2
32109 Other technical occupations in therapy and assessment سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی 2
32110 Denturists دندانپزشکان 2
32111 Dental hygienists and dental therapists متخصصین بهداشت و درمان دندانپزشکی 2
32112 Dental technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های دندانپزشکی 2
32120 Medical laboratory technologists تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی 2
32121 Medical radiation technologists تکنسین های پرتو پزشکی 2
32122 Medical sonographers سونوگرافی های پزشکی 2
32123 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک 2
32124 Pharmacy technicians تکنسین های داروخانه 2
32129 Other medical technologists and technicians سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی 2
32200 Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists پزشکان طب سنتی چینی و طب سوزنی 2
32201 Massage therapists درمانگران ماساژ 2
32209 Other practitioners of natural healing سایر پزشکان درمان طبیعی 2
42100 Police officers (except commissioned) افسران پلیس (به جز ماموران) 2
42101 Firefighters آتش نشانان 2
42102 Specialized members of the Canadian Armed Forces اعضای متخصص نیروهای مسلح کانادا 2
42200 Paralegals and related occupations حقوقدانان و مشاغل مرتبط 2
42201 Social and community service workers کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی 2
42202 Early childhood educators and assistants مربیان و دستیاران دوران کودکی 2
42203 Instructors of persons with disabilities مربیان افراد دارای معلولیت 2
42204 Religion workers کارگران مذهبی 2
52100 Library and public archive technicians تکنسین های کتابخانه و آرشیو عمومی 2
52110 Film and video camera operators اپراتورهای فیلم و دوربین فیلمبرداری 2
52111 Graphic arts technicians تکنسین های گرافیک 2
52112 Broadcast technicians تکنسین های پخش 2
52113 Audio and video recording technicians تکنسین های ضبط صدا و تصویر 2
52114 Announcers and other broadcasters گویندگان و سایر پخش کنندگان 2
52119 Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts سایر مشاغل فنی و هماهنگی در فیلم های سینمایی، صدا و سیما و هنرهای نمایشی 2
52120 Graphic designers and illustrators طراحان گرافیک و تصویرگران 2
52121 Interior designers and interior decorators طراحان داخلی و دکوراتورهای داخلی 2
62010 Retail sales supervisors ناظران خرده فروشی 2
62020 Food service supervisors ناظران خدمات غذایی 2
62021 Executive housekeepers خانه دارهای اجرایی 2
62022 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors سرپرستان اسکان، مسافرت، گردشگری و خدمات مرتبط 2
62023 Customer and information services supervisors ناظران خدمات مشتریان و اطلاعات 2
62024 Cleaning supervisors ناظران نظافت 2
62029 Other services supervisors سایر ناظران خدمات 2
62100 Technical sales specialists - wholesale trade کارشناسان فنی فروش - تجارت عمده 2
62101 Retail and wholesale buyers خریداران خرده و عمده 2
62200 Chefs سرآشپزها 2
62201 Funeral directors and embalmers مدیران تشییع جنازه و مومیایی کاران 2
62202 Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations جواهرسازان، تعمیرکاران جواهرات و ساعت و مشاغل مرتبط 2
72010 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations پیمانکاران و ناظران، ماشین‌کاری، شکل‌دهی فلزات، شکل‌دهی و برپایی مشاغل و مشاغل مرتبط 2
72011 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی 2
72012 Contractors and supervisors, pipefitting trades پیمانکاران و ناظران، معاملات لوله کشی 2
72013 Contractors and supervisors, carpentry trades پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری 2
72014 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان 2
72020 Contractors and supervisors, mechanic trades پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک 2
72021 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews پیمانکاران و سرپرستان، خدمه اپراتور تجهیزات سنگین 2
72022 Supervisors, printing and related occupations سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبط 2
72023 Supervisors, railway transport operations ناظران، عملیات حمل و نقل ریلی 2
72024 Supervisors, motor transport and other ground transit operators ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی 2
72025 Supervisors, mail and message distribution occupations سرپرستان، مشاغل توزیع پست و پیام 2
72100 Machinists and machining and tooling inspectors ماشین‌کارها و بازرسان ماشین‌کاری و ابزارآلات 2
72101 Tool and die makers سازندگان ابزار و قالب 2
72102 Sheet metal workers کارگران ورق فلز 2
72103 Boilermakers دیگ سازها 2
72104 Structural metal and platework fabricators and fitters سازه های فلزی و ورق و سازه و نصب کننده 2
72105 Ironworkers آهن کاران 2
72106 Welders and related machine operators جوشکار و اپراتور ماشین آلات مرتبط 2
72200 Electricians (except industrial and power system) برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) 2
72201 Industrial electricians برقکارهای صنعتی 2
72202 Power system electricians برقکار سیستم قدرت 2
72203 Electrical power line and cable workers کارگران خطوط برق و کابل 2
72204 Telecommunications line and cable installers and repairers نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی و کابل 2
72205 Telecommunications equipment installation and cable television service technicians تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و خدمات تلویزیون کابلی 2
72300 Plumbers لوله کش ها 2
72301 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers نصب کننده های بخار، لوله کش و نصب کننده سیستم آبپاش 2
72302 Gas fitters نصب کننده های گاز 2
72310 Carpenters نجاران 2
72311 Cabinetmakers کابینت سازان 2
72320 Bricklayers آجرکاری 2
72321 Insulators عایق ها 2
72400 Construction millwrights and industrial mechanics آسیاب سازان ساختمانی و مکانیک صنعتی 2
72401 Heavy-duty equipment mechanics مکانیک تجهیزات سنگین 2
72402 Heating, refrigeration and air conditioning mechanics مکانیک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع 2
72403 Railway carmen/women کارمن/زنان راه آهن 2
72404 Aircraft mechanics and aircraft inspectors مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما 2
72405 Machine fitters نصب کننده ماشین 2
72406 Elevator constructors and mechanics سازندگان و مکانیک آسانسور 2
72410 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک 2
72411 Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators تکنسین های برخورد بدنه خودرو، صافکاری و شیشه و برآوردگرهای تعمیر آسیب 2
72420 Oil and solid fuel heating mechanics مکانیک گرمایش نفت و سوخت جامد 2
72421 Appliance servicers and repairers سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی 2
72422 Electrical mechanics مکانیک الکتریکی 2
72423 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مکانیک های مرتبط 2
72429 Other small engine and small equipment repairers سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک 2
72500 Crane operators اپراتور جرثقیل 2
72501 Water well drillers حفاری چاه آب 2
72600 Air pilots, flight engineers and flying instructors خلبانان هوا، مهندسان پرواز و مربیان پرواز 2
72601 Air traffic controllers and related occupations کنترلرهای ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط 2
72602 Deck officers, water transport افسران عرشه، حمل و نقل آبی 2
72603 Engineer officers, water transport افسران مهندس، حمل و نقل آب 2
72604 Railway traffic controllers and marine traffic regulators کنترل کننده های ترافیک راه آهن و تنظیم کننده های ترافیک دریایی 2
72999 Other technical trades and related occupations سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط 2
82010 Supervisors, logging and forestry ناظران، درختکاری و جنگلداری 2
82020 Supervisors, mining and quarrying ناظران، معادن و استخراج معادن 2
82021 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز 2
82030 Agricultural service contractors and farm supervisors پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع 2
82031 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغبانی 2
92010 Supervisors, mineral and metal processing سرپرستان، فرآوری مواد معدنی و فلزات 2
92011 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities ناظران، فرآوری و تاسیسات نفت، گاز و شیمیایی 2
92012 Supervisors, food and beverage processing سرپرستان، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی 2
92013 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing ناظران، تولید محصولات پلاستیکی و لاستیکی 2
92014 Supervisors, forest products processing سرپرستان، فرآوری محصولات جنگلی 2
92015 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing ناظران، فرآوری و ساخت محصولات نساجی، پارچه، خز و چرم 2
92020 Supervisors, motor vehicle assembling ناظران، مونتاژ وسایل نقلیه موتوری 2
92021 Supervisors, electronics and electrical products manufacturing ناظران، تولید محصولات الکترونیکی و الکتریکی 2
92022 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing ناظر، تولید مبلمان و وسایل 2
92023 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing ناظران، تولید سایر محصولات مکانیکی و فلزی 2
92024 Supervisors, other products manufacturing and assembly ناظران، تولید و مونتاژ سایر محصولات 2
92100 Power engineers and power systems operators مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم های قدرت 2
92101 Water and waste treatment plant operators اپراتور تصفیه خانه آب و پسماند 2
13100 Administrative officers افسران اداری 3
13101 Property administrators مدیران املاک 3
13102 Payroll administrators مدیران حقوق و دستمزد 3
13110 Administrative assistants دستیاران اداری 3
13111 Legal administrative assistants دستیاران اداری حقوقی 3
13112 Medical administrative assistants دستیاران اداری پزشکی 3
13200 Customs, ship and other brokers گمرک، کشتی و سایر دلالان 3
13201 Production and transportation logistics coordinators هماهنگ کنندگان لجستیک تولید و حمل و نقل 3
33100 Dental assistants and dental laboratory assistants دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی 3
33101 Medical laboratory assistants and related technical occupations دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط 3
33102 Nurse aides, orderlies and patient service associates دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار 3
33103 Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه 3
33109 Other assisting occupations in support of health services سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی 3
43100 Elementary and secondary school teacher assistants دستیار معلم دوره ابتدایی و متوسطه 3
43109 Other instructors سایر مربیان 3
43200 Sheriffs and bailiffs کلانتری ها و ضابطان 3
43201 Correctional service officers افسران خدمات اصلاحی 3
43202 By-law enforcement and other regulatory officers مجریان آیین نامه و سایر افسران نظارتی 3
43203 Border services, customs, and immigration officers افسران خدمات مرزی، گمرکات و مهاجرت 3
43204 Operations members of the Canadian Armed Forces اعضای عملیات نیروهای مسلح کانادا 3
53100 Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries ثبت، مرمت، مترجم و سایر مشاغل مربوط به موزه ها و گالری های هنری 3
53110 Photographers عکاسان 3
53111 Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators دستیاران و اپراتورهای تصاویر متحرک، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی 3
53120 Dancers رقصنده ها 3
53121 Actors, comedians and circus performers بازیگران، کمدین ها و بازیگران سیرک 3
53122 Painters, sculptors and other visual artists نقاشان، مجسمه سازان و دیگر هنرمندان تجسمی 3
53123 Theatre, fashion, exhibit and other creative designers تئاتر، مد، نمایشگاه و دیگر طراحان خلاق 3
53124 Artisans and craftspersons صنعتگران و صنعتگران 3
53125 Patternmakers - textile, leather and fur products الگوسازان - محصولات نساجی، چرم و خز 3
53200 Athletes ورزشکاران 3
53201 Coaches مربیان 3
53202 Sports officials and referees مسئولان و داوران ورزش 3
63100 Insurance agents and brokers نمایندگان و کارگزاران بیمه 3
63101 Real estate agents and salespersons مشاورین املاک و فروشندگان 3
63102 Financial sales representatives نمایندگان فروش مالی 3
63200 Cooks آشپزی می کند 3
63201 Butchers - retail and wholesale قصابی - خرده فروشی و عمده فروشی 3
63202 Bakers نانواها 3
63210 Hairstylists and barbers آرایشگران و آرایشگران 3
63211 Estheticians, electrologists and related occupations متخصصین زیبایی، الکترولوژیست و مشاغل مرتبط 3
63220 Shoe repairers and shoemakers تعمیرکاران و کفاشیان 3
63221 Upholsterers اثاثه یا لوازم داخلی 3
73100 Concrete finishers تکمیل کننده های بتن 3
73101 Tilesetters کاشی سازها 3
73102 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف 3
73110 Roofers and shinglers بام و شینگل 3
73111 Glaziers شیشه بر 3
73112 Painters and decorators (except interior decorators) نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) 3
73113 Floor covering installers نصاب کفپوش 3
73200 Residential and commercial installers and servicers نصاب و سرویس دهنده مسکونی و تجاری 3
73201 General building maintenance workers and building superintendents کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان 3
73202 Pest controllers and fumigators کنترل کننده آفات و بخور 3
73209 Other repairers and servicers سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان 3
73300 Transport truck drivers رانندگان کامیون های حمل و نقل 3
73301 Bus drivers, subway operators and other transit operators رانندگان اتوبوس، اپراتورهای مترو و سایر اپراتورهای حمل و نقل 3
73310 Railway and yard locomotive engineers مهندسین لکوموتیو راه آهن و محوطه 3
73311 Railway conductors and brakemen/women هادی ها و ترمزداران/زنان راه آهن 3
73400 Heavy equipment operators اپراتور تجهیزات سنگین 3
73401 Printing press operators اپراتورهای دستگاه چاپ 3
73402 Drillers and blasters - surface mining, quarrying and construction حفاری و بلاستر - معادن سطحی، استخراج معادن و ساخت و ساز 3
83100 Underground production and development miners استخراج زیرزمینی و توسعه معدن 3
83101 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers حفاری چاه نفت و گاز، سرویس‌دهنده، آزمایش‌کننده و کارگران مرتبط 3
83110 Logging machinery operators اپراتور ماشین آلات چوب بری 3
83120 Fishing masters and officers استادان و افسران ماهیگیری 3
83121 Fishermen/women ماهیگیران/زنان 3
93100 Central control and process operators, mineral and metal processing کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری مواد معدنی و فلزات 3
93101 Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری نفت، گاز و شیمیایی 3
93102 Pulping, papermaking and coating control operators اپراتورهای کنترل خمیر، کاغذسازی و پوشش 3
93200 Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما 3
14100 General office support workers کارکنان پشتیبانی اداره کل 4
14101 Receptionists مسئولین پذیرش 4
14102 Personnel clerks کارمندان پرسنل 4
14103 Court clerks and related court services occupations منشی دادگاه و مشاغل مربوط به خدمات دادگاه 4
14110 Survey interviewers and statistical clerks مصاحبه کنندگان و کارمندان آمار 4
14111 Data entry clerks متصدیان ورود اطلاعات 4
14112 Desktop publishing operators and related occupations اپراتورهای انتشارات رومیزی و مشاغل مرتبط 4
14200 Accounting and related clerks کارمندان حسابداری و مرتبط 4
14201 Banking, insurance and other financial clerks کارمندان بانک، بیمه و سایر کارمندان مالی 4
14202 Collection clerks کارمندان مجموعه 4
14300 Library assistants and clerks دستیاران و کارمندان کتابخانه 4
14301 Correspondence, publication and regulatory clerks کارمندان مکاتبات، انتشارات و مقررات 4
14400 Shippers and receivers فرستنده و گیرنده 4
14401 Storekeepers and partspersons فروشگاه داران و قطعه سازان 4
14402 Production logistics workers کارگران تدارکات تولید 4
14403 Purchasing and inventory control workers کارگران خرید و کنترل موجودی 4
14404 Dispatchers دیسپچرها 4
14405 Transportation route and crew schedulers زمانبندی مسیر حمل و نقل و خدمه 4
44100 Home child care providers ارائه دهندگان مراقبت از کودک در منزل 4
44101 Home support workers, caregivers and related occupations کارگران پشتیبانی خانگی، مراقبین و مشاغل مرتبط 4
44200 Primary combat members of the Canadian Armed Forces اعضای رزمی اولیه نیروهای مسلح کانادا 4
54100 Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness رهبران برنامه و مربیان در تفریح، ورزش و تناسب اندام 4
64100 Retail salespersons and visual merchandisers خرده فروشان و بازرگانان بصری 4
64101 Sales and account representatives - wholesale trade (non-technical) نمایندگان فروش و حساب - تجارت عمده (غیر فنی) 4
64200 Tailors, dressmakers, furriers and milliners خیاط، خیاط، خزدار و آسیاب 4
64201 Image, social and other personal consultants تصویر، مشاوران اجتماعی و سایر مشاوران شخصی 4
64300 Maîtres d'hôtel and hosts/hostesses مهماندار هتل 4
64301 Bartenders بارمن 4
64310 Travel counsellors مشاوران سفر 4
64311 Pursers and flight attendants کالسکه و مهماندار هواپیما 4
64312 Airline ticket and service agents نمایندگی های بلیط هواپیما و خدمات 4
64313 Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks نمایندگی های بلیط حمل و نقل زمینی و آبی، نمایندگان خدمات باربری و کارمندان مربوطه 4
64314 Hotel front desk clerks کارمندان میز پذیرش هتل 4
64320 Tour and travel guides راهنمای تور و سفر 4
64321 Casino workers کارگران کازینو 4
64322 Outdoor sport and recreational guides راهنمای ورزش و تفریح در فضای باز 4
64400 Customer services representatives - financial institutions نمایندگان خدمات مشتری - موسسات مالی 4
64401 Postal services representatives نمایندگان خدمات پستی 4
64409 Other customer and information services representatives سایر نمایندگان خدمات مشتری و اطلاعات 4
64410 Security guards and related security service occupations نگهبانان امنیتی و مشاغل مربوط به خدمات امنیتی 4
74100 Mail and parcel sorters and related occupations مرتب کننده پست و بسته و مشاغل مرتبط 4
74101 Letter carriers حامل های نامه 4
74102 Couriers and messengers پیک و پیام رسان 4
74200 Railway yard and track maintenance workers کارگران تعمیر و نگهداری حیاط راه آهن و مسیر 4
74201 Water transport deck and engine room crew عرشه حمل و نقل آب و خدمه موتورخانه 4
74202 Air transport ramp attendants خدمه رمپ حمل و نقل هوایی 4
74203 Automotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers نصاب و سرویس دهنده قطعات خودرو و کامیون های سنگین و تجهیزات 4
74204 Utility maintenance workers کارگران تعمیر و نگهداری تاسیسات 4
74205 Public works maintenance equipment operators and related workers اپراتورهای تجهیزات تعمیر و نگهداری کارهای عمومی و کارگران مرتبط 4
84100 Underground mine service and support workers کارگران خدمات و پشتیبانی معادن زیرزمینی 4
84101 Oil and gas well drilling and related workers and services operators کارگران و اپراتورهای خدمات حفاری چاه نفت و گاز و مرتبط 4
84110 Chain saw and skidder operators اپراتورهای اره زنجیری و اسکیدر 4
84111 Silviculture and forestry workers کارگران جنگلکاری و جنگلداری 4
84120 Specialized livestock workers and farm machinery operators کارگران متخصص دام و اپراتور ماشین آلات کشاورزی 4
84121 Fishing vessel deckhands عرشه کشتی های ماهیگیری 4
94100 Machine operators, mineral and metal processing اپراتور ماشین آلات، فرآوری مواد معدنی و فلزات 4
94101 Foundry workers کارگران ریخته گری 4
94102 Glass forming and finishing machine operators and glass cutters اپراتور ماشین آلات فرم دهی و تکمیل شیشه و برش شیشه 4
94103 Concrete, clay and stone forming operators اپراتورهای تشکیل دهنده بتن، خاک رس و سنگ 4
94104 Inspectors and testers, mineral and metal processing بازرسان و آزمایش کنندگان، فرآوری مواد معدنی و فلزات 4
94105 Metalworking and forging machine operators اپراتور ماشین آلات فلزکاری و آهنگری 4
94106 Machining tool operators اپراتورهای ابزار ماشینکاری 4
94107 Machine operators of other metal products اپراتور ماشین آلات سایر محصولات فلزی 4
94110 Chemical plant machine operators اپراتور ماشین آلات کارخانه شیمیایی 4
94111 Plastics processing machine operators اپراتور ماشین آلات پردازش پلاستیک 4
94112 Rubber processing machine operators and related workers اپراتورهای ماشین آلات پردازش لاستیک و کارگران مرتبط 4
94120 Sawmill machine operators اپراتور ماشین آلات چوب بری 4
94121 Pulp mill, papermaking and finishing machine operators اپراتورهای آسیاب خمیر کاغذ، کاغذسازی و ماشین آلات تکمیلی 4
94122 Paper converting machine operators اپراتورهای دستگاه تبدیل کاغذ 4
94123 Lumber graders and other wood processing inspectors and graders گریدرهای چوب و سایر بازرسان و گریدرهای پردازش چوب 4
94124 Woodworking machine operators اپراتور ماشین آلات نجاری 4
94129 Other wood processing machine operators سایر اپراتورهای ماشین آلات پردازش چوب 4
94130 Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers الیاف و نخ نساجی، اپراتورها و کارگران ماشین آلات پردازش پوست و پوست 4
94131 Weavers, knitters and other fabric making occupations بافندگان، بافندگان و سایر مشاغل پارچه سازی 4
94132 Industrial sewing machine operators اپراتور چرخ خیاطی صنعتی 4
94133 Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing بازرسان و گریدر، تولید نساجی، پارچه، خز و محصولات چرمی 4
94140 Process control and machine operators, food and beverage processing کنترل فرآیند و اپراتورهای ماشین، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی 4
94141 Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers قصابی های صنعتی و برش های گوشت، تهیه کنندگان مرغ و کارگران مرتبط 4
94142 Fish and seafood plant workers کارگران کارخانه ماهی و غذاهای دریایی 4
94143 Testers and graders, food and beverage processing تسترها و گریدرها، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی 4
94150 Plateless printing equipment operators اپراتور تجهیزات چاپ بدون صفحه 4
94151 Camera, platemaking and other prepress occupations دوربین، پلاک سازی و سایر مشاغل پیش از چاپ 4
94152 Binding and finishing machine operators اپراتور ماشین آلات صحافی و تکمیل 4
94153 Photographic and film processors پردازشگرهای عکاسی و فیلم 4
94200 Motor vehicle assemblers, inspectors and testers مونتاژ کنندگان وسایل نقلیه موتوری، بازرسان و آزمایش کنندگان 4
94201 Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers مونتاژکنندگان، سازندگان، بازرسان و آزمایش کنندگان قطعات الکترونیکی 4
94202 Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing مونتاژکنندگان و بازرسان، تولید لوازم برقی، دستگاه ها و تجهیزات 4
94203 Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers مونتاژ کنندگان، سازندگان و بازرسان، موتورهای برق صنعتی و ترانسفورماتور 4
94204 Mechanical assemblers and inspectors مونتاژکنندگان و بازرسان مکانیکی 4
94205 Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing اپراتور ماشین آلات و بازرسان، تولید دستگاه های الکتریکی 4
94210 Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors مونتاژکنندگان مبلمان و وسایل، فینیشرها، صاف کننده ها و بازرسان 4
94211 Assemblers and inspectors of other wood products مونتاژ کنندگان و بازرسان سایر محصولات چوبی 4
94212 Plastic products assemblers, finishers and inspectors مونتاژکنندگان، تکمیل کننده ها و بازرسان محصولات پلاستیکی 4
94213 Industrial painters, coaters and metal finishing process operators نقاشان صنعتی، روکش ها و اپراتورهای فرآیند تکمیل فلز 4
94219 Other products assemblers, finishers and inspectors سایر محصولات مونتاژکننده، تکمیل کننده و بازرس 4
45100 Student monitors, crossing guards and related occupations ناظران دانش آموزان، نگهبانان عبور و مرور و مشاغل مرتبط 5
55109 Other performers سایر مجریان 5
65100 Cashiers صندوقدارها 5
65101 Service station attendants متصدیان ایستگاه خدمات 5
65102 Store shelf stockers, clerks and order fillers انبارهای قفسه، کارمندان و پرکننده ها را سفارش دهید 5
65109 Other sales related occupations سایر مشاغل مرتبط با فروش 5
65200 Food and beverage servers سرورهای غذا و نوشیدنی 5
65201 Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations پیشخوان غذا، دستیاران آشپزخانه و مشاغل پشتیبانی مرتبط 5
65202 Meat cutters and fishmongers - retail and wholesale چرخ گوشت و ماهی فروش - خرده فروشی و عمده فروشی 5
65210 Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services حمایت از مشاغل در خدمات اسکان، مسافرت و راه اندازی امکانات 5
65211 Operators and attendants in amusement, recreation and sport اپراتورها و متصدیان سرگرمی، تفریح و ورزش 5
65220 Pet groomers and animal care workers پرستاران حیوانات خانگی و کارگران مراقبت از حیوانات 5
65229 Other support occupations in personal services سایر مشاغل پشتیبانی در خدمات شخصی 5
65310 Light duty cleaners پاک کننده های سبک 5
65311 Specialized cleaners پاک کننده های تخصصی 5
65312 Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners سرایداران، سرایداران و نظافتچی های سنگین 5
65320 Dry cleaning, laundry and related occupations خشک شویی، لباسشویی و مشاغل مرتبط 5
65329 Other service support occupations سایر مشاغل پشتیبانی خدمات 5
75100 Longshore workers کارگران ساحلی 5
75101 Material handlers کنترل کننده های مواد 5
75110 Construction trades helpers and labourers صنایع ساختمانی دستیاران و کارگران را تجارت می کند 5
75119 Other trades helpers and labourers سایر مشاغل یاوران و کارگران 5
75200 Taxi and limousine drivers and chauffeurs رانندگان تاکسی و لیموزین و راننده 5
75201 Delivery service drivers and door-to-door distributors رانندگان خدمات تحویل و توزیع کنندگان درب به درب 5
75210 Boat and cable ferry operators and related occupations اپراتورهای قایق و کابلی و مشاغل مرتبط 5
75211 Railway and motor transport labourers کارگران راه آهن و حمل و نقل موتوری 5
75212 Public works and maintenance labourers کارگران خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری 5
85100 Livestock labourers کارگران دام 5
85101 Harvesting labourers کارگران درو 5
85102 Aquaculture and marine harvest labourers کارگران آبزی پروری و برداشت دریایی 5
85103 Nursery and greenhouse labourers کارگران مهد کودک و گلخانه 5
85104 Trappers and hunters تله گیران و شکارچیان 5
85110 Mine labourers کارگران معدن 5
85111 Oil and gas drilling, servicing and related labourers حفاری نفت و گاز، خدمات و کارگران مرتبط 5
85120 Logging and forestry labourers کارگران چوب بری و جنگلداری 5
85121 Landscaping and grounds maintenance labourers کارگران محوطه سازی و تعمیر و نگهداری زمین 5
95100 Labourers in mineral and metal processing کارگران فرآوری مواد معدنی و فلزات 5
95101 Labourers in metal fabrication کارگران در ساخت فلز 5
95102 Labourers in chemical products processing and utilities کارگران در فرآوری محصولات شیمیایی و تاسیسات 5
95103 Labourers in wood, pulp and paper processing کارگران در پردازش چوب، خمیر و کاغذ 5
95104 Labourers in rubber and plastic products manufacturing کارگران در تولید محصولات لاستیک و پلاستیک 5
95105 Labourers in textile processing and cutting کارگران در فرآوری و برش پارچه 5
95106 Labourers in food and beverage processing کارگران در فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی 5
95107 Labourers in fish and seafood processing کارگران در فرآوری ماهی و غذاهای دریایی 5
95109 Other labourers in processing, manufacturing and utilities سایر کارگران در فرآوری، تولید و آب و برق 5